Registrácia športových odborníkov

Evka

Dátum narodenia 29.1.1958
Štátna príslušnosť Slovenská republika
Adresa na doručovanie Bauerova 1, Košice 04023
Adresa elektronickej pošty This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Druh športu joga
Druh vykonávanej odbornej činnosti v športe Inštruktor
Príslušnosť k športovým organizáciám ZEČK,Slovenská asociácia jogy
Právny titul, na základe ktorého fyzická osoba vykonáva športovú činnosť za športovú organizáciu  vedenie prípravy ásan na úrovni rekreačnej u všetkych vekových kategórií
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti 08/99/SPJ
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti 20.4.16
Označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť športového odborníka Doc.Ing.Janka Jablonská,CSc
Označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti Doc.Ing.G.M. Timčak, PhD
Údaj o overení bezúhonnosti (NB: dokladá sa písomným čestným vyhlásením danej osoby)  

 

Tatu

Adresa na doručovanie Bauerova 1, Košice 04023
Adresa elektronickej pošty This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Druh športu joga
Druh vykonávanej odbornej činnosti v športe Inštruktor
Príslušnosť k športovým organizáciám ZEČK,Slovenská asociácia jogy
Právny titul, na základe ktorého fyzická osoba vykonáva športovú činnosť za športovú organizáciu  vedenie prípravy ásan na úrovni rekreačnej u všetkych vekových kategórií
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti 21/2012
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti 20.10.12
Označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť športového odborníka Doc.Ing.Janka Jablonská,CSc
Označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti Doc.Ing.G.M. Timčak, PhD
Údaj o overení bezúhonnosti (NB: dokladá sa písomným čestným vyhlásením danej osoby)